LOG IN OP UW ACCOUNT

 


Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden


Onder welke voorwaarden wordt u partner van AZENDA BV


AZENDA.com is een platform van AZENDA BV waar zorgverleners, behandelaars, trainers en praktijken in de body, health & mind branche hun afspraken/behandelingen online kunnen aanbieden bij hun doelgroep.
Via het online agenda systeem van AZENDA.com kunnen consumenten deze afspraken boeken.
De partners leveren de diensten op eigen lokatie. AZENDA.com is een intermediair tussen behandelaar en cliënt.
AZENDA BV, AZENDA.com, AZENDA.co, AZENDA.nl
Alle websites, pagina’s, de inhoud en infrastructuur hiervan alsmede de online intermediairservice zijn eigendom van, worden beheerd door en aangeboden door AZENDA BV
Indien een salon, praktijk, maatschap, freelancer (ZZP-er) of andere rechtspersoon een partner van ons wordt, gelden onze algemene voorwaarden/leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hieronder.

Artikel 1.  Definities
1.      AZENDA(.com)/AZENDA BV: AZENDA BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61166073
2.      Salon, praktijk en/of behandelaar (Partner): opdrachtgever, de partij waarmee AZENDA BV het partnerschap aangaat zodra partner akkoord gaat met onderhavige Algemene Voorwaarden middels bevestiging van het abonnement
3.      Behandeling: de aangeboden behandeling op een specifieke dag, tijd en plaats.
4.      Cliënt: de gebruiker van de website, welke de afspraak boekt en bevestigt
5.      Boeking: een gesloten deal tussen Partner en Cliënt; de Cliënt heeft de afspraak gekozen en bevestigd.
6.      Profiel informatie: een omschrijving van de Partner (praktijk) ter aanbieding op de website aan de bezoeker van de website. Naar waarheid ingevoerd door de Partner
7.      Platform: het online boekingsplatform (www.AZENDA.com) middels welke AZENDA de Behandelingen via een agendasysteem (online intermediairservice) aanbiedt. Het platform is voor iedereen toegankelijk.
8.      Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden: onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
9.     Overeenkomst: de verbintenis tussen Partner en AZENDA vastgelegd ten tijde van het aangaan van het Lidmaatschap en onder voorwaarden van onderhavig document
10.    Abonnementprijs/Pakketprijs: het door AZENDA bij de Partner in rekening gebrachte bedrag per maand voor de geleverde diensten, het betreffende AZENDA Pakket, aan de Partner
11.    Behandelingsprijs: de prijs waarvoor de behandeling wordt aangeboden
12.    Partner Account: het account van de Partner met informatie over alle uitstaande behandelingen, informatie, promoties en contactinformatie. Tevens heeft de partner hier inzicht in betaalde en openstaande facturen.
13.    Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, foto's, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen die verband houden met de opdracht, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
14.    Partij(en): AZENDA BV en salon of praktijk (Partner) gezamenlijk (“Partijen”) en onderscheidenlijk (“Partij”).

Artikel 2. Inhoud en wijzigen Overeenkomst
1.      Partner gaat akkoord met deze voorwaarden en de verwerkingsovereenkomst volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  middels het accorderen van de voorwaarden ten tijde van het inschrijven als Partner van AZENDA BV. Er wordt bij het aangaan van het lidmaatschap nadrukkelijk verwezen naar onderhavige voorwaarden
2.      Van de Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
3.      AZENDA BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien een wijziging wordt getroffen die een substantiële verandering teweegbrengt in de rechten en plichten die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, dan zal Partner hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze attendering wordt niet gegeven bij wijzigingen van ondergeschikte aard.
4.      Mocht om wat voor reden dan ook een kennisgeving achterwege blijven waar het gepast was om deze wel te geven, dan zijn toch de nieuwste, gewijzigde voorwaarden van toepassing, tenzij de wederpartij deze vernietigt. In geval van vernietiging zijn de voorwaarden die daarvoor golden onverkort van kracht.

Artikel 3. Rechten en plichten AZENDA
1.      AZENDA en Cliënt hebben het recht de partner aan te spreken op tekortkomingen in de levering van de Behandeling.
2.      AZENDA heeft het recht de inhoud van de Partner Pagina aan te passen en/of te verwijderen wegens tekortkomingen of onjuist gebruik van de website van AZENDA. Zie ook Artikel 4.4

Artikel 4a.  Rechten en plichten Partners
1.      Partner draagt jegens AZENDA de volledige verantwoording voor het uitvoeren van de Behandeling(en) en verbindt zich door het aangaan van de Overeenkomst tot het leveren van de Behandeling aan de Cliënt welke de Behandeling heeft geboekt, en tot het niet frustreren van die levering.
2.      Partner levert de benodigde behandelingsinformatie aan AZENDA en Partner is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze informatie.
3.      Partner is verantwoordelijk voor de juistheid van de behandelingsinformatie en vrijwaart AZENDA BV van alle aanspraken van derden op grond (van de inhoud) van de Behandeling-informatie.
4.      AZENDA is gerechtigd om praktijkinformatie, fotomateriaal en behandelingstermen aan te passen aan de marketingvereisten die nodig zijn om AZENDA en het Partner Profiel optimaal te presenteren aan de doelgroep. AZENDA stelt alles in het werk om niet de inhoudelijke betekenis van de informatie te wijzigen. Partner en AZENDA werken samen aan het optimale Partner Profiel, en Partner wordt dan ook gevraagd om het profiel up to date te houden met juiste en aantrekkelijke informatie.
5.      Wijzigingen in de Behandeling-informatie kunnen enkel voorafgaand aan de Boeking van de Behandeling worden doorgevoerd. Na de Boeking is Partner verplicht te leveren volgens de informatie die beschikbaar was tijdens de Boeking van de Behandeling.
6.      Het wijzigen en annuleren van de Behandeling door Cliënt of door Partner verloopt buiten AZENDA om. AZENDA levert beide partijen de actuele contactinformatie van de betreffende partijen.
7.      Bij het niet tijdig annuleren van de Behandeling, waardoor Cliënt niet op de afspraak verschijnt, en Partner geen Behandeling kan uitvoeren, geldt het volgende: wanneer niet binnen 24 uur voor aanvang van de Behandeling is geannuleerd kan Partner de kosten volledig in rekening brengen van Cliënt. In het geval Partner van deze standaard voorwaarde af wil wijken kan Partner dit in de Partner Pagina opnemen bij “Praktijk Informatie”. De volledige uitvoering van het annuleringsbeleid is de verantwoordelijkheid van Partner. AZENDA kan en zal geen kosten verhalen bij Cliënt.
8.      Bij het niet tijdig annuleren van de Behandeling door de Partner bij de Cliënt worden de boekingskosten alsnog gefactureerd.
9.      Partner is verantwoordelijk voor het invoeren en tijdig aanpassen van (bijvoorbeeld) praktijk- en betalinggegevens (IBAN en persoonsgegevens) die AZENDA gebruikt ten behoeve van de betaling.
10.      Partner is verplicht om onder meer de bankgegevens (IBAN + naam bankhouder) op te geven in de praktijk administratie, alvorens de profiel pagina gepubliceerd kan worden. De reden hiervoor is dat AZENDA haar partnerbestand op deze wijze goed geadministreerd heeft in haar systemen, wat in het voordeel van alle partijen is. AZENDA BV schrijft geen geld af in de afgesproken proeftermijn. Na de proeftermijn wordt de gekozen pakket prijs in rekening gebracht.
11.    De geleverde dienst is persoonlijk en daardoor niet overdraagbaar aan enig ander persoon/behandelaar of salon/praktijk.

Artikel 4b.  Beoordelingen, rechten en plichten
1.      De beoordelingensformulieren worden 1 dag na de daadwerkelijke behandeling van de cliënt gemaild aan Cliënt. Hiermee heeft Cliënt de mogelijkheid om op 4 speerpunten de praktijk en de behandeling te beoordelen. Daarnaast kan Cliënt een vrije tekst invoeren.

2  AZENDA is gerechtigd de ingediende beoordelingen niet te publiceren wegens redenen als grof taalgebruik, onprofessionele of schadelijke uitingen. AZENDA stelt alles in het werk om transparantie en betrouwbaarheid te waarborgen.

Artikel 5.  Prijs & betaling door Cliënt

1.      De prijs van de behandeling wordt vastgesteld door Partner. Deze prijzen kunnen afwijken van actuele salon/praktijkprijzen. De Cliënt gaat bij Boeking akkoord met het bedrag zoals vermeld bij de behandelingsinformatie. Wanneer een korting/promotie geldt, geeft Partner dit aan volgens de mogelijkheden.
2.      Cliënt betaalt de Behandeling-prijs aan Partner na uitvoering van de Behandeling in diens salon of praktijk, volgens de geldende voorwaarde van Partner. AZENDA is geen partij in het betalingsproces.

Artikel 6.  Pakketten en Abonnement
Genoemde prijzen op de website en door onze Verkoopadvisuers gecommuniceerd in het verkoopgesprek zijn allen exclusief 21% btw. Partner kiest bij het aangaan van de Overeenkomst voor het AZENDA Pakket van zijn voorkeur. Dit pakket geldt voor één praktijkadres. “Booth renters”, praktijkhuurders, zzp-ers op flexlocaties etcetera, worden - ten behoeve van de helderheid van de gegeven informatie op AZENDA.com - aangeraden per persoon een Partner Pagina aan te maken/Lidmaatschap aan te gaan.
Informatie en details over de pakketten kunnen eenvoudig worden nagelezen op AZENDA.com. Bij het aangaan van het Abonnement/ Overeenkomst gaat AZENDA uit van voldoende kennis over het Abonnement, de Overeenkomst, het betreffende Pakket en alle geldende Voorwaarden. Wanneer een van deze zaken niet duidelijk is voor de Partner heeft Partner alle mogelijkheid om AZENDA te contacteren en zich te laten informeren. AZENDA verwijst hier naar het geldende Partner Programma, welke de details uiteenzet van de AZENDA Pakketten en het AZENDA Partnerschap.

Artikel 7.   Betaling Abonnement door Partner
1.      Bij het ontstaan van een Overeenkomst tussen Partijen (Partner en AZENDA) ontstaat een betalingsverplichting van Partner aan AZENDA. De actuele Abonnementsprijs / pakket prijs (zie Partner Programma en de website) wordt per maand (vooraf) betaald. Het factuurbedrag wordt afgeschreven per automatische incasso (standaard). Wanneer het bedrag niet kan worden afgeschreven zal AZENDA contact opnemen met de Partner. Bij twee maanden achtereen niet voldoen aan de betalingsverplichting is AZENDA genoodzaakt het Abonnement per direct te beëindigen. AZENDA brengt tijdens de proeftijd geen kosten in rekening bij de Partner.

Artikel 8.  Termijn
Het Abonnement gaat in op de dag van het bevestigen van de voorwaarden “Partner Registratie” door de Partner of zijn/haar contactpersoon.
Het Abonnement van AZENDA wordt aangegaan voor onbepaalde termijn met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Zonder opzegging loopt het Abonnement voortdurend door.

Artikel 9.  Opzegging
Wanneer Partner geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van AZENDA.com kan Partner dit melden via onze collega's: 020 750 70 20. Er geldt een opzegtermijn van één (1) volle kalendermaand. De opzegging dient voor aanvang van deze kalendermaand in het bezit te zijn van AZENDA BV (per e-mail). 

Artikel 10.  Intellectueel eigendom
1.      Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten die (kunnen) worden uitgeoefend ten aanzien van Materialen van AZENDA al dan niet
         openbaar gemaakt via het Platform en/of toegezonden aan Partner, blijven berusten bij AZENDA BV.
2.      Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van AZENDA BV substantiële delen van het Platform over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan (privé)doeleinden. Het is tevens uitdrukkelijk niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
3.      Indien AZENDA BV door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
4.      Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten die (kunnen) worden uitgeoefend ten aanzien van de door Partner aangeleverde Materialen blijven berusten, indien niet anders is overeengekomen, bij Partner.
5.      Als Partner Materialen naar AZENDA BV stuurt, dan garandeert Partner in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van het hiervoor bedoelde gebruiksrecht en vrijwaart AZENDA BV voor enige aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van voornoemd gebruiksrecht.
6.      Privacy van cliënten van Partner wordt gewaarborgd. Cliëntgegevens worden niet aan derden verstrekt door AZENDA BV. 

Artikel 11. Geschillen
1.      Voor eventuele klachten omtrent het Platform, kan Partner terecht bij AZENDA BV. Partner dient de klachten schriftelijk in te dienen. Partner kan haar klachten sturen naar het e-mailadres [info@AZENDA.com] of naar het postadres van AZENDA BV (zie onderaan) ter attentie van Afdeling Customer Success Management.
2.      AZENDA zal alles in het werk stellen de klacht te behandelen en voor alle betreffende partijen naar wens op te lossen.      
3.      Hoe AZENDA omgaat met de klacht, staat haar geheel vrij en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid.

Artikel 12. Aansprakelijkheidsbeperking
1.      AZENDA spant zich in haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen.
2.      AZENDA is enkel en alleen aansprakelijk jegens Partner in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen.
3.      Iedere aansprakelijkheid van AZENDA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4.      De aansprakelijkheid van AZENDA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Partner AZENDA onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na het aanvangen van de toerekenbare tekortkoming, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijk termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en AZENDA ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AZENDA in staat is adequaat te reageren.
5.      Partner vrijwaart AZENDA voor alle aanspraken van derden.

Artikel 13. Overmacht
1.      AZENDA kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van AZENDA ligt, de redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
2.      Onder deze omstandigheden kan worden verstaan storingen in de telecommunicatie- infrastructuur en tekortkomingen door partijen van wie AZENDA in haar dienstverlening afhankelijk is. In geval van overmacht kan de Overeenkomst door AZENDA worden opgeschort zonder enige verplichting tot schadevergoeding of indien de overmachtssituatie 30 dagen aanhoudt, kan de Overeenkomst door Partner of AZENDA worden beëindigd.
3.      De in dit artikel genoemde gevallen zijn uitdrukkelijk slechts voorbeelden en doen op geen enkele wijze afbreuk aan een beroep op overmacht op grond van andere omstandigheden die niet aan AZENDA zijn toe te rekenen.

Artikel 14. Slotbepalingen
1.      Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.
2.      Onder “schriftelijk” valt in de Algemene Voorwaarden naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.
3.      De door AZENDA ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Partner.
4.      Teneinde haar dienstverlening te promoten is AZENDA gerechtigd aan derden te tonen ten behoeve van welke Partners zij haar dienst levert.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail of per telefoon contact op.
AZENDA BV
Directie
Marco Dees
info@AZENDA.com
020 750 7020